در حال مشاهده متن خبر

تاریخ درج:1393/10/14    نوع خبر : کارخانه آسفالت A+ / A-

 باراه اندازی سایت بتنی کارخانه آسفالت،که درفازاول به مساحت500 مترمربع ودرفازهای دو و سه به 1500مترمربع افزایش یافته،علاوه بر اشتغال زایی نیروی انسانی سبب خودکفایی درتولیدات بتنی شده است.

تولیدات این سایت درفازاول شامل:

بلوک،جدول وکلاف (که درپروژه های کانال زنی وزهکشی آبهای سطحی شهرموردنیاز می باشد)

وفازهای دو وسه شامل بچینگ بتن ودیگرتولیدات بتنی  می باشد که در دست اجراقرارگرفته است.

ظرفیت تولید بلوک در روز:

1000 بلوک 

اهداف آن:

1.رفع نیازهای شهرداری وسازمان های توابع

2. اشتغال نیروی انسانی

3.کیفیت بیشترو قیمت مناسب تر

 

 

برو به بالا