اهداف سازمان

A+ / A-

1.ارتقای کیفیت پروژه های تاسیسات.

2.ارتقای کیفیت مصالح مصرفی ازجمله آسفالت،تولیدات بتنی...

3.پیشبرد اهداف تعیین شده دربرنامه های کوتاه مدت ومیان مدت شورای محترم شهروشهرداری درزمینه عمرانی.

4.تسریع دراجرای پروژه های عمرانی.

5.ارتقای سطح دانش فنی واجرایی پرسنل سازمان درزمینه های عمرانی وتاسیساتی.

6.نوسازی ماشین آلات سنگین (لودر،گریدر،کمپرسی،بولدزر....)

7.خدمات ویژه سازمان عمران به دیگرشهرداری های شهرستان بابل درزمینه های مختلف فنی اجرایی.

8.آموزش نرم افزارهای مربوطه به پرسنل دفترفنی سازمان.

9.ایجادکارگاه های تولیدات بتنی،کارخانه بتن،آزمایشگاه ژئوتکنیک...

10.سرمایه گذاری ومشارکت بابخش خصوصی جهت ارتقای شورای مالی سازمان.

11.کمک وهمکاری باستادبحران شهردرموانع لزوم (حوادث طبیعی....)

12.ارتقای کیفیت اجرایی (حمل-پخش) آسفالت درسطح شهر.

13.احداث وتاسیس کارخانجات ،کارگاه  های تولیدی برای تامین نیازمندی های شهری از قبیل کارخانجات آسفالت،شن وماسه ،بتون آماده وقطعات پیش ساخته درارتباط باموضوع وهدف سازمان.

14.احداث ساختمانها وتاسیسات موردنیازعمومی شهردراجرای طرحها وپروژه های مصوب شهرداری ونیزارائه خدمات درزمینه فوق به صورت پیمانکاری.

برو به بالا