وظایف سازمان

A+ / A-

دراجرای سیاست خودکفایی شهرداری هابه استنادماده84 وبندپانزده ماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب 75/3/1وباتوجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج درماده یک قانون نوسازی وعمران وتوسعه شهری ونیزمفادماده111قانون شهرداری واصلاحیه های بعدی آن وبا رعایت سایرقوانین مربوطه،سازمانی تحت عنوان سازمان عمران وتوسعه وابسته به شهرداری بابل به منظور انجام فعالیت های عمرانی،خدماتی،تولیدی،بازرگانی،تهیه وتامین نیازمندی های عمومی شهروشهرداری باگرایش درآمدزایی تشکیل که براساس مفاداین اساسنامه اداره خواهدگردید.

برو به بالا