مدیر عامل

A+ / A-

 

مهندس شيرزاد خاكي داوودي

مهندس خاکی

متولد 1351

ليسانس عمران

انتصاب از سال 1391

سوابق قبلي:

*همكاري با فني مهندسي قرارگاه خاتم الانبيا -قرب ستاد مشترك (مجتمع سازه فضايي)

*شركت كشتي سازي ايران صدرا

*عضوهيات رييسه دفترنمايندگي بابل ونايب رييس دفتر يك دوره(دوساله)

*عضوهيات مديره  كانون مهندسين (نايب رييس -خزانه دار-مسئول آموزش)4 دوره

*عضوكميسيون ايمني نظام مهندسي  استان مازندران 

*عضوكميته كنترل و نظارت منطقه 3نظام مهندسي  استان مازندران 

كارشناس رسمي دادگستري (راه و ساختمان)

 

برو به بالا