معرفی اعضای هیئت مدیره

A+ / A-

مدیرعامل سازمان وعضوهیئت مدیره:

مهندس شیرزادخاکی داوودی

رییس هیئت مدیره :

مهندس وحید مقیمی

عضوهیئت مدیره:

مهندس علی قائمی امیری

عضوعلی البدل:

دکترمرتضی رعیتی دماوندی

بازرس:

اسماعیل موحدی

برو به بالا