آسفالت و تولیدات بتنی خبرها

تولید 5 هزارتن آسفالت درکارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری بابل

تولید 5 هزارتن آسفالت درکارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری بابل

با توجه به افزایش عملکرد کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری بابل در سال94، با رشد چشمگیر تولید آسفالت درادامه مطلب

برو به بالا