پروژه های فنی اجرایی خبرها

احداث پل محبوبی

احداث پل محبوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران،برای رفع مشکل ترافیکی وتسهیل دررفت وآمدعابران،پلی با دهانه 8متر،درخیابان شهیدمحبوبی احداثادامه مطلب

احداث مجدد دیوارمدرسه شاهد

احداث مجدد دیوارمدرسه شاهد

براساس اجرای ماده 45قانون شهرداری ها،جهت تعریض خیابان،تخریب وساخت مجدد دیوارمدرسه شاهد درمردادماه سال 92صورت گرفت که اینادامه مطلب

احداث کانال 800 درحیدرکلا

احداث کانال 800 درحیدرکلا

به منظور رفع مشکل آب گرفتگی درمنطقه ی حیدرکلاوهمچنین جمع آوری آب های سطحی ،کانالی به طول 800متردراین محلادامه مطلب

احداث مجدد دیواروسرویس بهداشتی مدرسه فهیما

احداث مجدد دیواروسرویس بهداشتی مدرسه فهیما

درآبان ماه سال 1393تخریب وساخت مجدد دیوارمدرسه فهیما،طبق اجرای ماده45 قانون شهرداری ها،جهت تعریض خیابان صورت گرفت وبه علتادامه مطلب

جابه جایی خط لوله گازپل سوم محمدحسن خان:

جابه جایی خط لوله گازپل سوم محمدحسن خان:

درهنگام احداث پل جدیدمحمدحسن خان وعملیات شمع کوبی این سازه که تاارتفاع 33متری ازبستررودخانه درحال انجام بود،به لوله گازفشارقویادامه مطلب

برو به بالا