عملیات روکش آسفالت کوی فلسطین

عملیات روکش آسفالت کوی فلسطین

عملیات روکش آسفالت در 3 ماهه اول سال 97

 

DEGM8066TLWP0511LIVG8245

تاریخ

10 شهریور 1397

تگ ها

عملیات آسفالت