زیرسازی کوی بذری

زیرسازی کوی بذری

زیرسازی کوی بذری در 3 ماهه اول سال 97

 

CWLP3641CDUX9173

EJJC7087

FIKO1733

تاریخ

06 شهریور 1397

تگ ها

عملیات زیرسازی