زیرسازی کوی ستار

زیرسازی کوی ستار

زیرسازی کوی ستار در 3 ماهه  اول سال 97

 

BORZ4892GTHV5958QLEA3495WAGU6132

تاریخ

06 شهریور 1397

تگ ها

عملیات زیرسازی